Herroepingsrecht

Artikel 1: Definities

 1. Sajenn met als websitenaam Sajenn.eu: de gebruiker van deze Herroepingsrecht voorwaarden, gevestigd te Geldrop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83543708.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Gebruiker: Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website, producten, diensten en cursussen van Sajenn (al dan niet met een gebruikersaccount).
 4. Overeenkomst: iedere tussen Sajenn.eu en de Consument/Gebruiker, middels het bestelproces op de Website, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Sajenn.eu zich jegens de Consument/Gebruiker, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten, Diensten, Cursussen en/of Abonnementen.
 5. Website: www.Sajenn.eu
 6. Producten, diensten, cursussen en abonnementen: alle in het kader van de overeenkomst door Sajenn.eu aan de Consument/Gebruiker te leveren zaken. Dit kan fysiek als online zijn.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Dag: kalenderdag.
 10. Herroepingsrecht Voorwaarden: de onderhavige Herroepingsrecht Voorwaarden van Sajenn.
 11. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2: Bedenktijd

 • Sajenn hanteert de wettelijke bedenktijd/retourbeleid van 14 dagen voor de retournering van producten, diensten cursussen en abonnementen. Na deze periode worden de gemaakte kosten in rekening gebracht voor de gebruiker. Let op: bij producten die niet op afstand zijn gekocht, geldt geen bedenktijd.
  • De bedenktijd voor fysieke producten gaat in vanaf de leveringsdatum.
  • Voor niet-fysieke producten (digitaal) gaat de bedenktijd in vanaf het moment van beschikbaarstelling.
  • Voor diensten en cursussen gaat de bedenktijd in vanaf de bevestiging van de overeenkomst.
 • Uitzonderingen:
  • Producten en cursussen die speciaal op de eisen van de gebruiker op maat zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.
  • Donaties kunnen niet worden geretourneerd
 • Bedenktijd vervalt wanneer:
  • De zegeling van fysieke producten en/of cursussen zijn verbroken of open gemaakt.
  • Bij online producten en/of cursussen (digitaal) deze zijn gedownload, geactiveerd of gebruikt zijn.
   • Er wordt vooraf een extra herinnering gegeven.
  • Een cursus met persoonlijk contact ter plaatsen of op afstand is gestart.
 • Indien er diensten zijn geleverd tijdens de bedenktijd, blijft de bedenktijd onveranderd, maar worden de geleverde diensten in rekening gebracht.
 • Is het product minder waard geworden doordat het op een andere manier is gebruikt en retourneren is nog van toepassing? Dan wordt maar een deel van het aankoopbedrag terugbetaald.
 • Als de gebruiker de overeenkomst herroept, dient Sajenn de betalingen die Sajenn van de gebruiker heeft ontvangen, exclusief eventuele separaat in rekening gebracht verzendkosten, terug te betalen. Voor deze terugbetaling hanteert Sajenn dezelfde betaalwijze die bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Sajenn kan de terugbetaling weigeren totdat Sajenn de producten, diensten en cursussen weer in bezit heeft en gecontroleerd zijn, of de gebruiker heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang de situatie.
 • De directe kosten van terugzending van de goederen komen voor de gebruiker in rekening.
 • Sajenn is op geen enkele manier verplicht andere kosten te vergoeden dan de aankoopprijs van het product.
 • De gebruiker dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de gebruiker het besluit de overeenkomst te herroepen aan Sajenn heeft medegedeeld, aan Sajenn overhandigd of terug te zenden. De gebruiker is op tijd als de goederen zijn terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • Om de herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, stuur dan binnen de 14 dagen bedenktijd een email naar info@sajenn.eu met het besluit om de overeenkomst te herroepen. Zet bij onderwerp: herroepingsrecht. Bovendien wordt minimaal het volgende in de mail vermeld:
  • Product:
  • Een foto van de staat bij een fysiek product.
  • Besteld op dd-mm-jjjj en ontvangen op dd-mm-jjjj:
  • Bestelnummer:
  • Naam/Namen van de consument(en):
  • Adres van de consument(en):
  • Telefoon:
  • Email:
  • Handtekening:
  • Datum:

Artikel 3: Wijzigingen

Sajenn behoudt zich het recht voor om op elk moment deze herroepingsrecht voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen, zonder verplichting en/of mededeling om gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. De meest recente versie van de herroepingsrecht voorwaarden is te vinden op het betreffende deel van Sajenn-website, doorgaans waar de aankoop is voldaan. Kijk hiervoor in de footer

Artikel 4: Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sajenn en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Sajenn en de gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 4. De rechtbank neemt een geschil slechts in behandeling, indien de gebruiker zijn klacht eerst bij Sajenn heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Geldrop, 29 Mei 2023