Aankoopvoorwaarden

Sajenn waardeert uw interesse in onze producten, diensten, cursussen en abonnementen, zowel digitaal als fysiek. Het bouwen van een camper en met name het aanleggen van elektriciteit, gas en water brengt risico’s met zich mee. Onze producten, diensten, cursussen en abonnementen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen en de professionele ervaringen van anderen, waarbij uitgebreid onderzoek is gedaan om de informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken. Ondanks deze inspanningen kunnen er nog steeds onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. We adviseren u daarom om zelf ook onderzoek te doen en de informatie in onze producten, diensten, cursussen en abonnementen te verifiëren met betrekking tot de bouw van een camper, wet- en regelgeving, elektrische installaties, watersystemen en gasinstallaties.

Het is belangrijk om te beseffen dat het aanleggen van elektriciteit, gas en water in een camper risico’s met zich meebrengt. Sajenn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de bouw van uw camper en het aanleggen van watersystemen, gasinstallaties en/of elektrische installaties. Lees altijd de handleiding van elektrische producten en volg de instructies nauwkeurig op. Laat uw elektraschema, elektrische installatie, gasschema, gas installatie, waterschema en waterinstallatie in de camper altijd controleren door een professional. Onze producten, diensten, cursussen en abonnementen zijn gebaseerd op onze eigen ervaring, dus het is mogelijk dat uw camper, elektrasysteem, watersysteem en gasinstallatie er anders uit kunnen zien.

Met betrekking tot aansprakelijkheid sluit Sajenn alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, diensten, cursussen en abonnementen. Door het aanschaffen van onze producten, diensten, cursussen en abonnementen gaat u akkoord en erken u dat er mogelijk onvolledigheden en onjuistheden kunnen voorkomen in de informatie van Sajenn.

Deze aankoopvoorwaarden vormt een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat door het accepteren van de aankoopvoorwaarden ook de Algemene voorwaarden worden geaccepteerd en van toepassing zijn.

Artikel 1: Definities

 1. Sajenn met als websitenaam Sajenn.eu: de gebruiker van deze Aankoopvoorwaarden, gevestigd te Geldrop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83543708.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Gebruiker: Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website, producten, diensten en cursussen van Sajenn (al dan niet met een gebruikersaccount).
 4. Overeenkomst: iedere tussen Sajenn.eu en de Consument/Gebruiker, middels het bestelproces op de Website, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Sajenn.eu zich jegens de Consument/Gebruiker, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten, Diensten, Cursussen en/of Abonnementen.
 5. Website: www.Sajenn.eu
 6. Producten, diensten, cursussen en abonnementen: alle in het kader van de overeenkomst door Sajenn.eu aan de Consument/Gebruiker te leveren zaken. Dit kan fysiek als online zijn.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Dag: kalenderdag.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Sajenn.
 11. Aankoopvoorwaarden: de onderhavige Aankoopvoorwaarden van Sajenn.
 12. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze aankoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, aanbieding en overeenkomst tussen Sajenn en de gebruiker (doormiddel van de producten, diensten, cursussen en abonnementen) waarop Sajenn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sajenn, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze aankoopvoorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Van het bepaalde in deze aankoopvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze aankoopvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze aankoopvoorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze aankoopvoorwaarden.
 6. De Gebruiker dient minimaal 18 jaar te zijn.
 7. Deze aankoopvoorwaarden vormt een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat door het accepteren van de aankoopvoorwaarden ook de Algemene voorwaarden worden geaccepteerd en van toepassing zijn.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Elk aanbod gedane door Sajenn zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod onder specifieke voorwaarden geldig of beperkt is, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod. Van een aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Sajenn gedane aanbod is vrijblijvend. Sajenn is slechts gebonden aan het aanbod indien de aanvaarding hiervan door de gebruiker schriftelijk wordt bevestigd binnen 30 dagen, of doordat de gebruiker het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan.
 3. Sajenn heeft het recht een overeenkomst met een potentiële gebruiker om een voor Sajenn gegronde reden te weigeren.
 4. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sajenn dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 5. Alle afbeeldingen en specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen en specifieke gegevens bij een aanbod zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aanbiedingen. Sajenn kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten, diensten, cursussen en abonnementen. Daarbij is dit geen grond voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, diensten, cursussen en abonnementen (digitaal als fysiek). De beschrijving is zodanig gedetailleerd dat de gebruiker in staat is om van het aanbod een goede beoordeling te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Sajenn niet binden.
 8. Levertijden en Termijnen vermeld in het aanbod zijn indicatief en geven de gebruiker geen recht op ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding ervan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien Sajenn voor verzending van de gekochte zaken zorg draagt brengt Sajenn steeds de transport- en verpakkingskosten bij de gebruiker afzonderlijk in rekening.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sajenn niet tot levering van een deel van de in de aanbieding (producten, diensten, cursussen en/of abonnementen) of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. De prijzen in genoemde aanbiedingen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 12. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de aangegeven einddatum, de voorraad strekt, en of volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4: Locaties, faciliteiten en online omgevingen

De locaties, faciliteiten en online omgevingen waarvan Sajenn gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar producten, diensten, cursussen en abonnementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen. Sajenn is echter niet aansprakelijk voor deze locaties, faciliteiten en online omgevingen.

De kosten van de locaties, faciliteiten en online omgevingen zijn inbegrepen in de producten, diensten, cursussen en abonnementen indien van toepassing, tenzij anders vermeld op de Sajenn website of anders schriftelijk overeengekomen met Sajenn.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker een aanbod van Sajenn heeft aanvaard. Hieronder vallen, de producten, diensten, cursussen en abonnementen (fysiek als digitaal).
 2. Een aanbod kan gedaan worden via de website van Sajenn.
 3. Indien de gebruiker het aanbod heeft aanvaard, bevestigd Sajenn de overeenkomst met de gebruiker schriftelijk, althans via de elektronische weg. Ingeval van een digitaal product zal Sajenn de gebruiker toegang verschaffen tot de Sajenn website met passende toegangsrechten behorend tot het aanvaarde aanbod. Bij een fysiek product zal Sajenn zorgen dat de gebruiker deze kan ontvangen.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Sajenn daaraan niet gebonden.
 5. Sajenn is niet gehouden aan een Aanbod indien de gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de gebruiker geen rechten ontlenen.
 6. Sajenn mag een aanvraag voor producten, diensten, cursussen en/of abonnementen zonder opgaaf van redenen weigeren.

Artikel 6: Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, diensten, cursussen en/of abonnementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Sajenn de producten, diensten, cursussen of abonnementen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sajenn geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sajenn dit bedongen heeft en:
  A- deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  B- de gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De prijzen in genoemde aanbiedingen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Betaling dient te geschieden op een van de door Sajenn aangewezen betaalmethoden. In geval van een abonnement wordt het verschuldigde bedrag, per vervolgleverantie, automatisch van de bankrekening van de gebruiker geïncasseerd. De gebruiker verstrekt daartoe bij de eerste betaling een machtiging.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sajenn niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de gebruiker verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de gebruiker, één ander conform de Wet Incassokosten.
 9. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 10. Een Gebruiker/consument heeft alleen recht op een kortingsaanbieding als dit een onderdeel vormt van de aanbieding. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden. Sajenn is echter niet verplicht om een kortingsaanbieding aan de gebruiker te geven. Daarbij behoudt Sajenn zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een kortingsaanbieding eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. De gebruiker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De gebruiker dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sajenn. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Sajenn een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van Sajenn op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Sajenn meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de gebruiker.
 6. Indien een gebruiker in verzuim is, is Sajenn gerechtigd het account, producten, diensten, cursussen en/of abonnementen van de betreffende gebruiker op te heffen of onderdelen van de Sajenn website te blokkeren. Sajenn is in dat geval ook gerechtigd de totale producten, diensten, cursussen en/of abonnementen prijs aan de gebruiker in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.
 7. Bij niet-tijdige betaling kan de gebruiker de toegang tot de producten, diensten, cursussen en abonnementen (fysiek als online) van Sajenn worden ontzegd. Door het niet gebruiken van de producten, diensten, cursussen en abonnementen vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Sajenn niet.

Artikel 8: Diensten

 • Het is niet toegestaan voor de gebruiker om de diensten van Sajenn op te nemen, te fotograferen of op welke andere manier dan ook vast te leggen, zonder voorafgaande toestemming van Sajenn.
 • Indien er tijdens de diensten een opdracht wordt gegeven aan Sajenn, zoals een onderzoek of een schema opstellen, zal er een nieuwe overeenkomst worden opgesteld waarbij eventuele kosten aan verbonden zijn. Deze overeenkomst dient door de gebruiker te worden aanvaard voordat Sajenn de opdracht uitvoert.
 • Alle afspraken kunnen twee weken voor aanvang van de dag dat de afspraak plaatsvind worden geannuleerd en opnieuw worden geboekt zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering in de tweede week voorafgaand aan de afspraak wordt de helft van de afspraak in rekening gebracht.
  • Bij annuleren in de laatste week voor de dag en de dag van de afspraak, wordt de afspraak in zijn geheel in rekening gebracht.
 • Sajenn behoudt het recht om een dienst of diensten af te zeggen tot en met de dag waarop de dienst of diensten plaatsvinden. In dat geval heeft de gebruiker het recht om de dienst op een andere dag te laten plaatsvinden.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van een “strippenkaart” voor het maken van afspraken (diensten) over een bepaalde periode, blijft deze geldig tot de vermelde einddatum.
 • Sajenn is gerechtigd om welke reden dan ook de diensten op ieder moment te staken. Na stopzetting is Sajenn niet verplicht nog enige dienst uit te voeren. De gebruiker heeft in dat geval als het van toepassing is, recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde diensten geld.

Artikel 9: Abonnementen

 • Sajenn biedt verschillende abonnementen aan met bijbehorende diensten en voordelen. De details van elk abonnement zijn te vinden op de Sajenn-website.
 • Abonnementen worden aangegaan voor een bepaalde periode en worden niet automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen. Indien de gebruiker het abonnement wenst te verlengen, is deze zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlenging ervan.
  • Verlenging van alle abonnementen kan worden aangevraagd vanaf een maand voor het einde van het huidige abonnement. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid hiervoor. Indien er geen verlenging plaatsvindt, wordt de toegang na het verstrijken van het huidige abonnement beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie bij het afsluiten van een abonnement.
 • Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sajenn.
 • Abonnementen kunnen na het herroepingsrecht niet meer geannuleerd worden.
 • Sajenn behoudt zich het recht voor het abonnement te beëindigen indien de gebruiker in strijd handelt met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving.
 • Sajenn is gerechtigd om welke reden dan ook de abonnementen op ieder moment te staken. Na stopzetting is Sajenn niet verplicht nog enige abonnement uit te voeren. De gebruiker heeft in dat geval als het van toepassing is, recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheid

 1. Sajenn is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie van de producten, diensten, cursussen en abonnementen.
 2. Sajenn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Gebruiker lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot de digitale producten, diensten, cursussen en abonnementen.
 3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het up to date houden van de software en hardware die nodig zijn voor de goede werking van de digitale producten. Hieronder is mede te verstaan: de computer en software van en op de computer. Sajenn is hiervoor op geen enkele wijzen aansprakelijk voor.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening (producten, diensten, cursussen en abonnementen) leidt tot aansprakelijkheid van Sajenn jegens de gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met het Lidmaatschap door Sajenn in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. Voor fouten van door Sajenn ingeschakelde derden of ondergeschikten van Sajenn is Sajenn alleen aansprakelijk indien Sajenn bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.
 6. Alle aanspraken van de gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Sajenn vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sajenn. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Sajenn dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat de gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Sajenn, alsmede op de goede naam van Sajenn. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Sajenn, waaronder de grafische ontwerpen, video- en geluidsfragmenten, software, ideeën, modellen, adviezen, rapportages en dergelijke met betrekking tot Sajenn berusten uitsluitend bij Sajenn en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan de gebruiker.
 2. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sajenn rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sajenn.
 3. De software van de Sajenn website blijft te allen tijde het eigendom van Sajenn. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door de gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Sajenn of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Sajenn website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.
 4. De gebruiker zal de naam en reputatie van Sajenn te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat de gebruiker bij het gebruik van de website op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Sajenn.
 5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 12: Garantie

De wettelijke garantie voor consumenten op producten van twee jaar is van toepassing. Voor bedrijven gelden dezelfde garantievoorwaarden, maar de duur van de garantie is gehalveerd, wat neerkomt op een garantieperiode van één jaar.

Op basis van de garantie zal vervolgens beoordeeld worden of een defect onder de garantie van Sajenn valt, of dat het een gebruikers schade betreft. Bij een defect onder de garantie van Sajenn, zal het kosteloos hersteld worden of zal het product kosteloos vervangen worden. Het product kan hiervoor gratis worden overhandigd door op het opgegeven adres vanuit Sajenn. Valt het defect niet onder de garantie, maar gaat het om een gebruikersschade, dan ontvang de gebruiker een prijsopgave voor reparatie/vervanging en worden de onderzoekskosten in rekening gebracht.

Bij digitale producten is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het up to date houden van de software en hardware die nodig zijn voor het gebruik van het digitale product. Tevens heeft de gebruiker te allen tijde de plicht om mee te werken aan het onderzoeken van problemen met digitale producten.

Artikel 13: Herroepingsrecht

Door akkoord te gaan met de aankoopvoorwaarden stemt de gebruiker tevens in met het herroepingsrecht van Sajenn. Voor gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht verwijzen wij naar de desbetreffende pagina: Herroepingsrecht

Artikel 14: Wijzigingen

Sajenn behoudt zich het recht voor om op elk moment deze aankoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen, zonder verplichting en/of mededeling om gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. De meest recente versie van de aankoopvoorwaarden is te vinden op het betreffende deel van Sajenn-website, doorgaans waar de aankoop is voldaan. Kijk hiervoor in de footer.

Bovendien behoudt Sajenn zich het recht om op elk moment de producten, diensten, cursussen en abonnementen eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen, zonder verplichting en/of mededeling om gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. De meest recente versie van de producten, diensten, cursussen en abonnementen is te vinden op het betreffende deel van Sajenn-website. Verder blijft het behoudt van eenzijdig aanpassen, aanvullen en/of wijzigen, zonder verplichting en/of mededeling om gebruikers daarvan op de hoogte te stellen, van toepassing wanneer de aankoop is voldaan. Dit geld met name voor de niet fysieke producten, de diensten, de cursussen en abonnementen.

Overigens is Sajenn gerechtigd om welke reden dan ook de producten, diensten, cursussen en abonnementen (digitaal als fysiek) op ieder moment te staken. Na stopzetting is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Gebruiker heeft in dat geval als het van toepassing is, recht op (gedeeltelijke) restitutie van de vooruitbetaalde kosten.

Artikel 15: Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sajenn en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Sajenn en de gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 4. De rechtbank neemt een geschil slechts in behandeling, indien de gebruiker zijn klacht eerst bij Sajenn heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Rechtbank aanhangig te worden gemaakt. Zie ook Artikel 10: beperking aansprakelijkheid, punt 6
 6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Geldrop, 29 Mei 2023