Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Bovendien hoort bij deze Algemene voorwaarden ook de Privacy-Policy en Disclaimer, die te vinden zijn op de pagina: Privacy-Policy, Cookies, Disclaimer
Uitsluitend bij dubbele informatie is de Algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Definities

 1. Sajenn met als websitenaam Sajenn.eu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Geldrop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83543708.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Gebruiker: Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website, producten en diensten van Sajenn (al dan niet met een gebruikersaccount).
 4. Overeenkomst: iedere tussen Sajenn.eu en de Consument/Gebruiker, middels het bestelproces op de Website, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Sajenn.eu zich jegens de Consument/Gebruiker, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten, Diensten, Cursussen en/of Abonnementen.
 5. Website: www.Sajenn.eu
 6. Producten, diensten, cursussen en abonnementen: alle in het kader van de overeenkomst door Sajenn.eu aan de Consument/Gebruiker te leveren zaken.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Sajenn.
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Sajenn is de aanbieder van de Sajenn website waar de gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Sajenn website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruiker dient deze algemene voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Sajenn website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Sajenn de gebruiker deze Sajenn website verder niet te gebruiken. Sajenn raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Sajenn website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Door de Sajenn website te gebruiken, stemt de gebruiker in dat Sajenn door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.
 7. Sajenn biedt online informatie aan voor inspiratie en vakkennis, bijvoorbeeld voor het bouwen van een camper. Alle door Sajenn verstrekte informatie is op basis van eigen ervaring en onderzoek. Ook al heeft Sajenn ervaring met bepaalde onderwerpen, noch kan hier enige recht of aanspraak op gedaan worden.

Artikel 3: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Sajenn behandelt de (persoons)gegevens van de gebruiker met grote zorgvuldigheid. De verwerking van persoonsgegevens door Sajenn vindt uitsluitend plaats in het kader van het leveren van diensten. De persoonsgegevens zullen niet voor enig ander doel worden verwerkt dan wat is beschreven in het Privacy statement, tenzij de gebruiker hier uitdrukkelijk en vooraf toestemming voor heeft gegeven. Sajenn zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Voor meer informatie verwijzen we naar het Privacy statement van Sajenn.

Artikel 4: Gebruik van de Sajenn website

 1. Sajenn spant zich in de Sajenn website ter beschikking te stellen aan de gebruiker. Alle producten en diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Ook kan de gebruiker zich registreren, bijvoorbeeld om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of een evenement als bezoeker bij te wonen.
 2. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Sajenn website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien de gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal de gebruiker Sajenn onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. De gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe bij een eigen account zelf zijn gegevens aanpassen.
 3. Sajenn kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. Indien de gebruiker via de Sajenn website informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (“Bijdrage”), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeert de gebruiker dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart de gebruiker Sajenn voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.
 5. Door het insturen, plaatsen of uploaden van een bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop – voor zover deze bij de gebruiker berusten – overgedragen aan Sajenn, zonder dat Sajenn de gebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de gebruiker daartoe op eerste verzoek van Sajenn alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de gebruikers Bijdrage niet mogelijk is, verstrekt de gebruiker hierbij aan Sajenn een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de bijdrage. De gebruiker doet hierbij jegens Sajenn afstand van alle eventuele aan de gebruikers toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de gebruikers bijdrage, is Sajenn bevoegd de bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via social media en websites.
 6. De Sajenn website mag niet gebruikt worden voor promotionele activiteiten door de gebruiker zoals het promoten van eigen of andere websites en/of blogs. Sajenn behoudt zich het recht voor om de promotionele bijdrage te verwijderen en/of het account van de gebruiker te blokkeren. Voor vragen over promotionele activiteiten kan de gebruiker een mail sturen naar info@sajenn.eu.

Artikel 5: Verplichtingen bij het gebruik van de Sajenn website

 1. De gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Sajenn website. De gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Sajenn website. De gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Sajenn website:
  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Sajenn website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  3. het kopiëren van (onderdelen van) de Sajenn website van Sajenn,
  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Sajenn.
 2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Sajenn gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door de gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Sajenn komt het recht toe de gebruiker de toegang tot de Sajenn website te ontzeggen en/of het gebruik van de Sajenn website te beëindigen.
 3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Sajenn website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Een account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven. 
 5. De gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 6. De gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 7. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient de gebruiker per direct contact op te nemen met Sajenn. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).
 8. Het is niet toegestaan het account van de gebruiker te delen met een andere gebruiker. Bij ontdekking van een account die door twee of meerdere gebruikers wordt gebruikt, wordt het account direct geblokkeerd. Indien daarbij de gebruiker was voorzien van betaalde producten, diensten en/of cursussen, dan zal de gebruiker een boete wordt opgelegd van minimaal €1000.- die hoger kan oplopen als er meer schade en mislopende inkomsten zijn geconstateerd.
 9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 6: Toegang tot de website

 1. Sajenn biedt enkel en alleen het gebruik van de Sajenn website aan. Sajenn heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Sajenn website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sajenn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Sajenn website tijdig worden verstrekt aan Sajenn.
 4. Sajenn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sajenn is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sajenn bekend was.
 5. Indien Sajenn van mening is dat de gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Sajenn de gebruiker (deels) uitsluiten van de website. Sajenn kan de gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de website door:
 6. het account van de gebruiker te verwijderen; of
 7. onderdelen van de website voor de gebruiker te blokkeren.

Artikel 7: Beschikbaarheid Sajenn website

Sajenn kan niet garanderen dat de diensten altijd aan de vooraf gewekte verwachtingen van de gebruiker zullen voldoen. Hoewel Sajenn zich inspant om de applicatie en de toegang daartoe ononderbroken aan te bieden, kan Sajenn niet garanderen dat de Sajenn-website te allen tijde volledig beschikbaar zal zijn. Indien naar het oordeel van Sajenn een risico bestaat op gevaar van het foutief functioneren van de Sajenn-website en het gebruik ervan, behoudt Sajenn zich het recht voor om de dienst op te schorten. Sajenn heeft ook het recht om alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen om een efficiënte werking van de Sajenn-website te waarborgen.

Artikel 8: Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op de rechten van Sajenn of derden en/of onrechtmatig gedrag van de gebruiker, behoudt Sajenn zich het recht voor om het betreffende gedeelte van de Sajenn-website onmiddellijk af te sluiten of de gebruiker uit te sluiten van het gebruik ervan. Sajenn zal alle inbreukmakende of schadelijke informatie direct verwijderen. In geen geval is Sajenn aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, als gevolg van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 9: Storingen en reparatie

Indien en voor zover de gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, is het mogelijk om gebruik te maken van hulp op afstand. De gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Sajenn of via info@sajenn.eu.

Artikel 10: Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sajenn geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De prijzen in genoemde aanbiedingen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Betaling dient te geschieden op een van de door Sajenn aangewezen betaalmethoden. In geval van een abonnement wordt het verschuldigde bedrag, per vervolgleverantie, automatisch van de bankrekening van de gebruiker geïncasseerd. De gebruiker verstrekt daartoe bij de eerste betaling een machtiging.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sajenn niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de gebruiker verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de gebruiker, één ander conform de Wet Incassokosten.
 7. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

Artikel 11: Beperking aansprakelijkheid

 1. De gebruiker vrijwaart Sajenn vanaf het moment dat de gebruiker zich eerst bedient van de Sajenn website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Sajenn.
 2. Sajenn is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van het Lidmaatschap door de netbeheerder.
 3. Sajenn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Sajenn website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Sajenn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens/informatie.
 5. In geen geval is Sajenn verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Sajenn website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Sajenn website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van de gebruiker.
 6. Sajenn staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sajenn verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Sajenn is niet aansprakelijk voor het feit dat de gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Sajenn aansprakelijk indien de deelnemer zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Sajenn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder is begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Alle aanspraken van de gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Sajenn vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sajenn. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Sajenn dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat de gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 12: Overmacht

 1. Sajenn is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
  (i) overmacht van toeleveranciers van Sajenn,
  (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers,
  (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
  (iv) overheidsmaatregelen,
  (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
  (vi) ziekte van werknemers van Sajenn of door haar ingeschakelde adviseurs en
  (vii) brand,
  (viii) natuurrampen,
  (ix) oorlog en terroristische aanslagen,
  (x) algemene vervoersproblemen,
  (xi)  werkstakingen in het bedrijf van Sajenn en
  (xii) overige situaties die naar het oordeel van Sajenn buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Sajenn heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sajenn zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13: Overeenkomst met de netbeheerder

Sajenn biedt alleen de Sajenn-website aan waar gebruikers gebruik van kunnen maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomsten tussen gebruikers en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om juiste en volledige informatie te verstrekken aan de netbeheerder. Eventuele gevolgen van onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Sajenn, alsmede op de goede naam van Sajenn. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Sajenn website, waaronder de grafische ontwerpen, video- en geluidsfragmenten, software, ideeën, modellen, adviezen, rapportages en dergelijke met betrekking tot de Sajenn website berusten uitsluitend bij Sajenn en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan de gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Sajenn website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sajenn rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sajenn.
 4. De software van de Sajenn website blijft te allen tijde het eigendom van Sajenn. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Sajenn of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Sajenn website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.
 5. De gebruiker zal de naam en reputatie van Sajenn te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat de gebruiker bij het gebruik van de website op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Sajenn.
 6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 15: Klachten

 1. Indien de gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Sajenn website van Sajenn, worden aangeboden is de gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@sajenn.eu met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sajenn de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Sajenn zal zo spoedig mogelijk, als het kan binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 16: Wijzigingen

Sajenn behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen, zonder verplichting en/of mededeling om gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Sajenn-website. Door de website te bezoeken, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden. Dit doormiddel van de Cookie pop-up en de footer.

Artikel 17: Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sajenn en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Sajenn en de gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 4. De rechtbank neemt een geschil slechts in behandeling, indien de gebruiker zijn klacht eerst bij Sajenn heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Rechtbank aanhangig te worden gemaakt. Zie ook Artikel 11: Beperking aansprakelijkheid, punt 9.
 6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Geldrop, 29 Mei 2023