Donatievoorwaarden

Je gaat doneren aan Sajenn.eu, statutair gevestigd te Geldrop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 83543708. E-mail: info@Sajenn.eu

Donatievoorwaarden

Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.sajenn.eu aan Sajenn wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze Donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Sajenn behoudt zich het recht voor de Donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 1 – Definities

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: De door Sajenn aangeboden diensten, bestaande uit:
– het bieden van toegang tot de website
– het mogelijk maken van donaties via een donatieknop;

Donateur: Degene, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van de diensten van Sajenn donaties wenst te maken aan Sajenn;

Donatie: Een door de donateur geschonken geldbedrag aan Sajenn in overeenstemming met deze Donatievoorwaarden;

Donatieplatform: Alle door Sajenn ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website(s) – die het mogelijk maakt een donatie te doen, onder andere bestaande uit de applicaties van Sajenn voor de websites, tablets en smartphones;

Transactie: Iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging die een verbintenis, een recht of een overeenkomst in het leven roept;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sajenn en de donateur;

Mollie: (Collecterende) Payment Service Provider. Dit is een betaaldienstverlener die Sajenn een geautomatiseerde en veilige betalingsomgeving aanbiedt, waarbij donaties onder hun supervisie worden geïnd en uitbetaald aan Sajenn.

Website: Alle door Sajenn te beheren en/of te gebruiken websites, waaronder www.sajenn.eu.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle donatie transacties van Sajenn. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts geldig voor zover zij door Sajenn schriftelijk zijn bevestigd.

2. Door gebruik te maken van de donatieknop om opdracht te geven tot een donatie, verklaart de donateur zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Donatievoorwaarden.

Artikel 3 – Algemeen

1. De donateur heeft de keuze uit het doen van eenmalige donatie van een voorgegeven of zelfgekozen bedrag, of de keuze voor een maandelijks of per kwartaal terugkerende vaste donatie, waarbij eveneens de mogelijkheid is om zelf een bedrag te kiezen.

2. De donatie zal op de rekening van Sajenn komen. Na betaling van de donatie is het geld juridisch gezien van Sajenn.

3. Mocht de donateur zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de donateur geen gebruik te maken van het donatieplatform. Indien de donateur gebruik maakt van het donatieplatform dan stemt de donateur eveneens in met deze Donatievoorwaarden.

Artikel 4 – Rechten en plichten Sajenn

1. De donateur doneert aan het Sajenn platform waarbij het platform de donaties ontvangt via Mollie. Sajenn draagt ervoor zorg dat donaties die via het donatieplatform gedaan worden ten goede komen aan de doelstelling van Sajenn.

2. Sajenn behoudt zich het recht voor om zijn diensten en/of deze Donatievoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

3. Sajenn mag bij de uitvoering van deze overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Sajenn ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als Sajenn zelf.

4. Sajenn mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

5. Restitutie is niet mogelijk.

6. Sajenn neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie.

7. Personen die namens Sajenn bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Artikel 5 – Rechten en plichten donateur

1. De donateur is zich ervan bewust dat, indien zij/hij akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden en een donatie doet, de donatie onherroepelijk is en zij/hij nimmer de donatie terug zal kunnen ontvangen.

2. De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen.

3. De donateur verklaart tenminste 16 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

4. De donateur staat er bij het doen van een donatie jegens Sajenn voor in dat de door haar/hem verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres) correct en compleet is.

5. De donateur gaat bij het doen van een donatie akkoord met het Privacy-beleid van Sajenn (https://sajenn.eu/privacy-policy-cookies-disclaimer/).

6. De donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

7. De donateur gaat ermee akkoord dat wanneer zij/hij donaties aftrekt van de inkomstenbelasting, dat alleen zij/hij verantwoordelijk is voor het bevestigen dat donaties gedaan via Sajenn aftrekbaar zijn, en dat Sajenn hiervoor geen enkele aansprakelijkheid heeft.

Artikel 6 – Donaties

1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

2. Om een donatie te kunnen doen, dient donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de donatie.

4. Sajenn is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een donatie te weigeren. In dat geval zal een donatie worden teruggestort op de rekening waarvan de donatie afkomstig is.

5. Sajenn is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of storingen die optreden tijdens het overmaken van gelden. In geval zich fouten en/of storingen voordoen dient de donateur contact op te nemen met zijn bank.

6. De donateur kan zo vaak doneren als hij/zij wil. Voor elke donatie is het opnieuw aanvinken van het bedrag, het accepteren van de Donatievoorwaarden en het doen van de betaling noodzakelijk.

7. De donaties zullen via het betaalprogramma overgemaakt worden over de rekening van Sajenn.

8. Bij opzegging terugkerende donatie, behoud de donateur het recht om de maandelijkse of per kwartaal donatie stop te zetten, met een opzegtermijn van de lopende maand. Restitutie op het donatiebedrag van de lopende maand is niet mogelijk. Indien de donateur de donatie stop wenst te zetten dient er contact opgenomen te worden met Sajenn via het contactformulier.

Artikel 7 – Websites

1. Sajenn heeft de inhoud van de website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

2. De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Sajenn links naar informatie van de begunstigde aanbiedt, betekent dit niet dat Sajenn deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Sajenn heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Sajenn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

3. Sajenn spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Sajenn legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Sajenn is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

4. Sajenn streeft ernaar om de website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Sajenn is gerechtigd de website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de donateur op schadevergoeding jegens Sajenn ontstaat.

5. De donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website(s). Het gebruik van de website(s) is geheel voor eigen risico van de donateur. Sajenn garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

1. Sajenn, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

2. Sajenn respecteert de privacy van de donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de donateur aan Sajenn verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die in het privacy-beleid staan (https://sajenn.eu/privacy-policy-cookies-disclaimer/).

3. Op de website(s) en/of donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Sajenn toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Sajenn geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de donateur omgaan.

Artikel 9 – Gegevensverwerking

1. De gegevens die de donateur op de website(s) of het donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door Sajenn verwerkt of via derden waarmee de donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).

2. De persoonsgegevens van de donateur worden door Sajenn verwerkt om:

A) het donatieplatform te kunnen laten functioneren;
B) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de donateur wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van de begunstigde, diensten van Sajenn en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de donateur zich kan afmelden;
C) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Sajenn in welke vorm dan ook;
D) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
E) het donatieplatform te kunnen beveiligen;
F) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Sajenn gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de donateur.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1.  Sajenn en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met een donatie. Aan het overmaken van een donatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Sajenn, thans zijnde Eindhoven. Niettemin behoudt Sajenn zich het recht voor om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

3. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de website(s) en het donatieplatform liggen bij Sajenn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Sajenn behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

2. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website(s) en/of het donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

3. Er worden door Sajenn geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de donateur verleend.

4. De donateur erkent en stemt ermee in dat het donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Sajenn en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sajenn.

6. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Geldrop, 6 Juni 2022